Projekat smanjenja faktora zdravstvenih rizika

Osnovne informacije

Entitetska ministarstva zdravstva u saradnji Zavodom/Institutom za javno zdravstvo i Svjetskom bankom su tokom 2016/2017. godine pripremali Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Projekat). Projekat finansira Vlada Švicarske putem Švicarske agencije za razvoj i saradnju, a nadzire Svjetska banka.

Osnovni cilj Projekta je smanjenje vodećih faktora rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti kroz unapređenje kontrole duhana i alkohola, te programa ishrane i fizičke aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama

Projektom će na području Federacije BiH upravljati, administrirati i koordinirati Sektor za realizaciju projekata Federalnog ministarstva zdravstva, a trebao bi trajati do kraja 2018. godine.

Projekat se odnosi na aktivnosti vezane za socijalnu mobilizaciju, zagovaranje i medijske kampanje, intervencije i praćenje i evaluaciju provedenih intervencija usmjerenih ka stanovništvu u odabranim lokalnim zajednicama (Mostar i Zenica). Proces ratifikacije Grant sporazuma je u toku, te se očekuje da će sredstva namijenjena za realizaciju ovih projektnih aktivnosti biti uskoro operativna.

Tokom pripremne faze Projekta, Svjetska banka je angažirala tim stručnjaka koji je zajedno sa projektnim timom Federalnog ministarstva zdravstva u nekoliko navrata obišao gradske uprave Zenice i Mostara uključujući i druge institucije i ustanove (ministarstva obrazovanja i zdravstva, pedagoški zavodi, zavodi za javno zdravstvo, vrtići, osnovne i srednje škole, domovi zdravlja, nevladine organizacije).

Glavni ciljevi posjete bili su:

• Definiranje obima rada i dizajna aktivnosti u lokalnim zajednicama;
• Definiranje implementacijskih aranžmana, s posebnim naglaskom na vlasništvo i održivost programa koji će biti isporučeni na nivou lokalne zajednice;
• Upoznavanje sa trenutnim stanjem, prethodnim iskustvima i kapacitetima ključnih aktera u realizaciji preventivnih programa u oblasti ishrane i fizičke aktivnosti, te prevencije pušenja i upotrebe alkohola i definiranje primjera dobrih praksi koji će utjecati na reviziju postojećih ili razvoj novih programa u ovoj oblasti.

Na temelju smjernica stručnog tima Svjetske banke (u oblastima zagovaranja, mobilizacije zajednice, edukacije/intervencije, i monitoringa i evaluacije) projektni tim Federalnog ministarstva zdravstva je finalizirao projektne zadatke na temelju kojih se planira postupak nabavke usluga vezanih za iste.

Detaljne projektne aktivnosti vezane za gore navedene oblasti opisane su u projektnim zadacima.