Oglasi

Ponovni javni oglas za izbor i nominiranje predstavnika Federacije BiH u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

Ponovni javni oglas za upražnjene pozicije u Upravnom vijeću Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla objavljen je dana 21.11.2022. godine u Dnevnom avazu i u Večernjem listu, te 23.11.2022. godine u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 93/22.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, do 08.12.2022. godine.


Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan je ispod

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Ponovni javni oglas za upražnjenu poziciju u Nadzornom vijeću Sveučilišne kliničke bolnice Mostar objavljen je dana 07.09.2022. godine.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan je ispod

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije BiH

Ponovni javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je dana 07.09.2022. u Večernjem listu i u Dnevnom avazu.

Objava u Službenim novinama Federacije BiH će biti u petak, dana 09.09.2022. godine, od kojeg se dana računa rok za prijavu.

Ponovni javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa.

Integralni tekst Ponovnog javnog oglasa dostupan ispod.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA PRAĆENJE ZAŠTITE PRAVA OSOBA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA FEDERACIJE BIH

Na osnovu člana 5. Pravilnika o izboru, organizaciji i radu Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/13), Federalno ministarstvo zdravstva raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA
KOMISIJE ZA PRAĆENJE
ZAŠTITE PRAVA OSOBA SA DUŠEVNIM SMETNJAMA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


1. Objavljuje se javni oglas za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna komisija).

 Federalna komisija, je stručno, neovisno, savjetodavno tijelo Federalnog ministarstva zdravstva koje prati provođenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama u zdravstvenim ustanovama primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

    Federalna komisija prati i zaštitu prava osoba sa duševnim smetnjama smještenih u ustanovama socijalne zaštite osnovanim saglasno Zakonu o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 31/08 i 27/12), a radi osiguranja stručnog nadzora, u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu osoba s duševnim smetnjama.

Federalna komisija ima šest članova i šest zamjenika iste struke, a istu čine:
-    doktor medicine specijalista neuropsihijatar/psihijatar,
-    diplomirani psiholog,
-    diplomirana medicinska sestra-tehničar,
-    diplomirani pravnik,
-    diplomirani socijalni radnik i
-    predstavnik udruženja korisnika iz oblasti mentalnog zdravlja.

2. Federalna komisija, saglasno Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama (“Službene novine Federacije BiH“, br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13) i Pravilniku o izboru, organizaciji i radu Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 44/13), obavlja sljedeće poslove:
-    poduzima mjere za sprječavanje nastanka duševnih bolesti i drugih duševnih smetnji,
-    unapređuje postupanje prema osobama sa duševnim smetnjama,
-    prati provođenje postupaka propisanih zakonom i predlaže zdravstvenoj ustanovi i nadležnom organu uprave mjere za otklanjanje uočenih nezakonitosti,
-    prati poštivanje ljudskih prava i sloboda i dostojanstva osoba sa duševnim smetnjama,
-    kontinuirano sarađuje sa komisijom za zaštitu prava osoba sa duševnim smetnjama, komisijom za prigovore pacijenata, komisijom za kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga osnovanim pri zdravstvenim ustanovama, etičkim komitetima osnovanim u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), zdravstvenim savjetima jedinica lokalne samouprave kantonalnih ministarstava zdravstva i Federalnog ministarstva zdravstva osnovanim u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10), kao i drugim subjektima u zajednici.

3. Mandat članova Federalne komisije traje četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može na osnovu javnog oglasa, ponovno biti imenovana, ali najviše za još jedan mandatni period.

4. OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA KANDIDATE

A) OPĆI UVJETI

-    da je stariji od 18 godina (izvod iz matične knjige rođenih),
-    da je državljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci),
-    da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (ovjerena izjava),
-    da nije na funkciji u političkoj stranci (ovjerena izjava),
-    da nije član zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine  (ovjerena izjava)

B) POSEBNI UVJETI

-    najmanje pet godina iskustva na poslovima u svom stručnom zvanju (potvrda poslodavca/poslodavaca),
-    profesionalne kompetencije saglasno stručnom profilu navedenom pod tačkom I ovog Javnog oglasa,
-    obavezno poznavanje ljudskih prava i zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama,
-    izuzetne komunikacijske vještine,
-    spremnost za timski rad.

Izuzetno,  alineje 1. i 2. naprijed navedenih posebnih uvjeta ne odnose se na  predstavnika udruženja korisnika, koji se prijavljuje na Javni oglas uz pismenu preporuku udruženja iz oblasti mentalnoga zdravlja čiji je aktivista, te uz dokaz (potvrda korisničkog/korisničkih udruženja) da:
-    je istaknuti aktivista u zaštiti prava osoba sa duševnim smetnjama i
-    ima najmanje pet godina iskustva u radu korisničkih udruženja.

5. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta iz tačke 4. A) i tačke 4. B) stav 1. alineja jedan ovog oglasa i biografiju, te dokaze o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome, uvjerenja o položenom specijalističkom/subspecijalističkom ispitu, i sl.).

Posebni uvjeti iz tačke 4. B) stav 1. alineje od dva do pet provjeravaju se putem intervjua koji će se obaviti sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete Javnog oglasa u pogledu dokumentacije.

6. Javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana posljednjeg objavljivanja ovog javnog oglasa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave kandidata sa dokazima (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji) dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:


„FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Ul. Titova broj 9.
71000 Sarajevo“
sa naznakom
„Prijava za izbor članova i zamjenika članova Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine
– ne otvarati.“

Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

7. Javni oglas će biti objavljen u dvije dnevne novine i na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

8. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju.
Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, na intervjuu će se posebno cijeniti poznavanje osnovnih ljudskih prava i zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama, kao i doprinos kandidata u unapređenju zaštite osoba sa duševnim smetnjama.

Nakon završene procedure izbora članova Federalne komisije, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj Javni oglas.


Javni oglas je objavljen u u dnevnim novinama "Večernji list" i "Dnevni avaz", dana 08.07.2022. godine