Centri za savjetovanje i testiranje na HIV

DPST centri

Na području Federacije Bosne i Hercegovine trenutno djeluje 13 centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV. U centrima se svi građani mogu anonimno i besplatno testirati te od stručnog lica dobiti savjet kako se zaštititi od HIV infekcije i drugih spolno prenosivih infekcija, te u slučaju potrebe dobiti pomoć pri upućivanju na službe liječenja i podrške.

Napominjemo da je savjetovanje i testiranje u ovim centrima potpuno dobrovoljno, povjerljivo, anonimno (može se obaviti pod šifrom) i besplatno, te nije potrebna niti zdravstvena knjižica, niti ljekarska uputnica.

Dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) je proces u kojem se korisnik podvrgava savjetovanju koje mu omogućava da napravi lični informirani izbor hoće li da se testira na HIV. Ta odluka mora da bude potpuno lični izbor i korisnik mora biti uvjeren da će proces biti povjerljiv.

DOBROVOLJNOST

-Dobrovoljnost u kontekstu savjetovanja i testiranja znači da niko u Bosni i Hercegovini ne može da se podvrgne savjetovanju i testiranju mimo njegove volje.

-Informirani pristanak se zasniva na principu da kompetentne osobe imaju pravo da donose odluke u odnosu na svoje učešće u, ili pristanak na izvjesne radnje u kontekstu profesionalnih odnosa zdravstvenog radnika i korisnika. Informirani pristanak štiti ličnu slobodu izbora i respektira autonomiju korisnika, posebno u odnosu na odluku koja može da se odnosi na njegovo tijelo ili zdravlje (adaptirano iz SZO -Globalni program o AIDS-u 1992. godine).

Na osnovu gore iznesenog, korisnik ima pravo odbiti testiranje ako ne misli da je to u njegovom najboljem interesu.

- Preventivno savjetovanje (uključuje savjetovanje prije i savjetovanje poslije testiranja) je sastavni dio dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i testiranja. Prilikom savjetovanja korisnik dobija sve neophodne informacije o HIV-u, načinu prenošenja, infekciji, mogućnostima liječenja i sl.

- Testiranje na HIV se, shodno evropskim principima testiranja na HIV virus, definira kao procedura traženja HIV antitijela (ili HIV antigena / HIV-RNA ) kod korisnika, bez obzira da li je to preporučio liječnik ili je zahtijevao korisnik.

- Povjerljivost znači da sa rezultatima testiranja može biti upoznat samo liječnik (savjetnik) koji je izvršio savjetovanje i nijedna druga osoba bez pristanka korisnika. To znači da bilo koji podatak dobijen u toku savjetovanja ne smije biti upotrijebljen, zloupotrijebljen, javno saopšten ili saopšten nekoj trećoj osobi. Sve medicinske procedure i laboratorijske pretrage obavljaju se pod šifrom.

-Po želji korisnika, savjetovanje i testiranje može biti u potpunosti anonimno, a u tom slučaju ni savjetnik ne dobija, odnosno ne zna lične podatke korisnika.

- Decentralizacija/ustroj DPST centara na više lokacija, osigurava dostupnost savjetovanja i testiranja na više mjesta u državi, na kojima je moguće dobiti kvalitetno i stručno savjetovanje i testiranje. S obzirom da korisnicima nije neophodna uputnica, savjetovanje i testiranje se može obaviti u bilo kojem dostupnom centru.

CILJEVI DOBROVOLJNOG, POVJERLJIVOG SAVJETOVANJA I TESTIRANJA

• saznanje i procjena rizika korisnikovog ponašanja vezano za dobijanje ili prenošenje HIV infekcije;
• poticanje promjene u načinu ponašanja s ciljem izbjegavanja odnosno smanjivanja utvrđenog rizika za HIV infekciju;
• određivanje HIV-inficirane osobe radi daljnjeg kliničkog postupanja i liječenja
• pružanje informacija HIV negativnim osobama o riziku prenošenja HIV-a, a za HIV pozitivne - smanjenje mogućnosti prenošenja virusa na druge;
• iniciranje obavještavanja partnera o savjetovanju, uslugama i načinima zaštite za partnera HIV pozitivnih osoba;