Strategije i politike

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH 2016-2021

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici održanoj 23.12.2016. godine donijela Odluku o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2021.

Rezolucija o dijabetesu

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 11. sjednici održanoj 15.11.2012.godine donio je Rezoluciju o dijabetesu.

Strategija o rijetkim bolestima FBIH 2014-2020

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada FBiH je na 120. sjednici, održanoj 19.06.2014. godine dala saglasnost na Strategiju o rijetkim bolestima Federacije Bosne i Hercegovine (2014-2020. godina), koja je izrađena uz podršku Ureda Evropske komisije za BiH.

Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2013-2017.

Na 75. sjednici, koja je održana 11.3.2013. godine Federalna vlada usvojila je Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece (RRRD) u Federaciji BiH za period od 2013. do 2017. godine.

Ciljevi Strategije su unapređenje međusektorskog pristupa u oblasti RRRD-a, kao i usluga za trudnice, roditelje/staratelje i djecu do tri godine starosti, s naglaskom na pravilan rast i razvoj, te adekvatnu pomoć djeci s poteškoćama i poremećajima u razvoju. Zadaci su i adekvatnija priprema djece za školu, kao i unapređenje zdravlja, prevencija, ponašanja i napredovanja školske djece.

Politika za unapređenje ishrane djece u FBiH

Na 72. sjednici održanoj 24. januara 2013. godine Vlada Federacije BiH je, ne prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Politiku za unapređenje ishrane djece u FBiH. Riječ je o dokumentu nastalom kao rezultat rada stručnjaka iz sektora zdravstva, uz stručnu potporu UNICEF-a u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, a koji predstavlja ključni okvir za izradu strategije i akcionih planova i programa za unapređenje stanja uhranjenosti i ishrane djece u Federaciji BiH. Politika definira kao prioritetne pravce djelovanja podizanje javne svijesti, osiguranje dostupnih i kvalitetnih usluga i informacija, provedbu integriranih programa, edukaciju, sigurno i zdravo snabdijevanje hranom, te unapređenje sistema praćenja i evaluacije.

Politika i Strategija za zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH (2012-2020.)

Na 46. sjednici održanoj 19. aprila 2012. godine Vlada FBiH prihvatila je Prijedlog politike i strategije za zaštitu i unaprjeđenje mentalnog zdravlja u Federaciji BiH za period 2012.-2020. godina. Strategijom se utvrđuju pravci djelovanja koji će osigurati uspostavljanje sistema za promociju mentalnog zdravlja, prevenciju mentalnih poremećaja, rano otkrivanje i djelovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju i oporavak, te redukciju stigme i diskriminacije.

Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u FBiH 2012-2020

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na 10. sjednici održanoj 28.03.2012. godine usvojio Prijedlog Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH 2012-2020. godina.

Strategija za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi predstavlja kontinuitet postojećih zdravstvenih strategija koje dopunjuje i objedinjuje i predstavlja instrument za mobilizaciju svih relevantnih činilaca društva u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja stanovnika FBiH. 

U cilju implementacije Strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji Bosne i Herecovine 2012-2020. godina,  imenovana je Stručna koordinaciona komisija za kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH u sastavu:

 

Prim.dr. Davor Pehar direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH- predsjednik;
Doc.dr. Munevera Bećarević-Medicinski faklultet Tuzla,UKCTuzla- član;
Mr.sc.dr. Zoran Karlović, SKB Mostar - član;
Doc.dr. Inga Marjanović, SKB Mostar - član;
Almira Hurić, dipl.ecc, Zavod zdravstvenog osiguranja TK - član;
Mr. Dragana Galić, Federalno ministarstvo zdravstva - član;
Dr.ph.sc. Edisa Trumić, Federalno ministarstvo zdravstva - član;
Mr.ph.spec. Sanja Čustović, Federalno ministarstvo zdravstva - član;
Prim.dr. Sead Karakaš, direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK- član;
Prim.dr. Zdenko Klarić, spec, Dom zdravlja Mostar- član;
Doc.dr. Semir Bešlija, KCU Sarajevo- član;
Mr.sci.dr. Adnan Delibegović, UKCTuzla-član;
Prim.dr. Davorka Matković, OBS "Prim. Dr Abdulah Nakaš"Sarajevo-član.

 

Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine 2012-2013

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 33. sjednici, održanoj 18. januara 2012. godine usvojila je Akcioni plan za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji BiH 2012-2013. godine.

Naime, u cilju provođenja Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., dopunjene i izmijenjene Protokolom iz 1972. o izmjenama i dopunama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., Konvencije o psihotropnim materijama iz 1971. i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnim drogama i psihotropnim materijama iz 1998., Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: „PSBiH”) usvojila je u februaru 2006. godine “Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini” (u daljem tekstu: Akcioni plan ) ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06).

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 4. marta 2009. godine, i na 27. sjednici Doma naroda, održanoj 26. marta 2009. godine, donijela je Odluku o usvajanju Državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini 2009-2013 („Sl. Glasnik BiH“ 31/09).

Istim članom 7. spomenutog Zakona u stavu 2. je precizirano da Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti treba da donese Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga (u daljem tekstu Akcioni plan). Vijeće ministara BiH je na svojoj 99. sjednici održanoj 24. septembra 2009. godine razmotrilo i usvojilo Državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini, 2009-2013 ( „Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“ 8/10). Na svojoj 151. sjednici održanoj 25. maja 2011. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je razmotrilo i usvojilo Informaciju o provođenju Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe droga u Bosni i Hercegovini, te dalo brojne preporuke svim nivoima vlasti.

Također, državnim Akcionim planom je predviđeno da se izrade Akcioni planovi borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u entitetima i Brčko Distriktu. Na osnovu Državnog akcionog plana i preporuka iz spomenute Informacije Federalno ministarstvo zdravstva je zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaduženo za koordinaciju izrade Akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Strategija za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u FBIH

Vlada Federacije BiH je na 157. sjednici, održanoj 21. septembra 2010. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na dokument Strategija unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u Federaciji BiH.


Strategija razvoja primarne zdravstvene zaštite

Svrha ovoga dokumenta je da doprinese razvoju primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nastoji razviti zdravstveni sektor na način koji će poboljšati učinkovitost, ujednačenost i kvalitet usluga. Ključna pitanja u zdravstvenom sektoru u pogledu strategije jačanja primarne zdravstvene zaštite odnose se na: finansijsku održivost; neučinkovito pružanje usluga; ograničen insitucionalni kapacitet i institucionalna fragmentacija, kao i neujednačen pristup zdravstvenoj zaštiti.

Vlada trenutno sarađuje sa međunarodnim agencijama na riješavanju navedenih pitanja.Posebno se u ovom procesu ističu Svjetska banka, Svjetska zdravstvena organizacija, Švicarska razvojna koorporacija (SDC), Europska unija, Japanska međunarodna razvojna agencija (JICA), Vijeće Europe i Kanadska međunarodna razvojna agencija koje daju financijsku i tehničku podršku ,te na taj način aktivno doprinose razvoju primarne zdravstvene zaštite i obiteljske medicine.

Uprkos veoma složenom okruženju, dosta toga je urađeno u Federaciji BiH na reformi zdravstveneog sistema.Prioritet je bila reforma primarne zdravstvene zaštite s akcentom na razvoj obiteljske medicine a što je dobra osnova na kojoj je moguće nastaviti sa uspješnim razvojem.

Veliki broj interesnih grupa želi da se dinamika implementacije reforme primarne zdravstvene zaštite ubrza pa je stoga potrebno što prije donijeti strateški dokument koji bi dao dalje smjernice i razriješio sve dileme kako kod korisnika usluga tako i kod davalaca

Izmjene legislative , definiranje uloge timova obiteljske medicine u zdravstvenom sistemu i jasnije definiranje djelokruga usluga primarne zdrasvtvene zaštite uspostavljanje novih mehanizme plaćanja, definiranje finansijskih poticaja za timove obiteljske medicine u cilju poboljšavanja uspješnosti – kako bi se pokazala veća predanost timovima obiteljske medicine i kvalitete, pojašnjavanje uloge specijalista na primarnom nivou zdravstvene zaštite i razgraničćenje sa sekundarnom zdravstvenom zaštitom –– kako bi se bolje definirali mehanizmi upućivanja pacijenata na viši nivo zdravstvene zaštite kao i pojašnjavanje, prava građana i osiguranika samo su dio izazova kroz koje trebamo proći.

Stoga ovaj dokument prestavlja samo jedan put do cilja,do kojega možemo stići zajedno. 

Politika mladi i zdravlje u Federaciji BiH

Politika mladi i zdravlje

Populaciju mladih treba posmatrati kao vrlo osjetljiv segment društva, samim tim što se u ovom životnom dobu prolazi kroz unutrašnju tranziciju iz djetinjstva u adolescentno i zrelo doba u kojem se snažno mijenjaju obrasci ponašanja. U ovom osjetljivom periodu života mladi se prilagođavaju novim potrebama unutrašnjeg i vanjskog okruženja i tada se pod različitim uticajima formiraju stavovi prema zdravlju i rizičnom ponašanju, što je osnova za stanje zdravlja u starijim godinama. Sve ovo čini da zaštita zdravlja mladih ljudi u svim njegovim aspektima – fizičko, mentalno i socijalno – predstavlja snažnu obavezu i odgovornost svih segmenata društva.

Problemi zdravlja mladih se rješavaju multidisciplinarn i multisektorijalno na svim nivoima – od državnog, entitetskom, kantonalnom i lokalnom, ali se najveća neposredna korist postiže rješavanjem problema u lokalnoj zajednici, delegiranjem odgovornosti, autoruteta i resursa. Formulisanje strategije temelji se na sa prepoznatim principima: na općim principima i vrijednostima dogovorenim tokom Ljubljanske konferencije europske regije SZO iz 1996. potpisanim od strane svih zemalja članica, uključujući Bosnu i Hercegovinu (BiH).

Dostizanje boljeg zdravlja za mlade moguće je kroz aktivnu participaciju svih aktera u društvu u svrhu promjene uslova koji značajno utiču na odnos zdravlje/bolest. Budući zdravstveni potencijali mladih će zavisiti od pro-aktivnosti svih učesnika reforme i od podjele odgovornosti za dostizanje ciljeva.

Strateški plan razvoja zdravstva u FBiH

Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema

“Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema” daje strateški pristup i ciljeve reforme zdravstvenog sistema za FBiH, za period 2008.-2018. Dokument je izrađen tokom 2007. godine od strane radne grupe koju je uspostavilo Federalno ministarstvo zdravstva.

Dokument se temelji na analizi osnovnih funkcija sistema: savjesno upravljanje, finansiranje, resursi u zdravstvu i pružanje usluga, a prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Svrha dokumenta je jasno definisanje vizije i ciljeva za razvoj savremenog, kvalitetnog, racionalnog i gospodarski održivog zdravstva, što prema ocjenama mnogih domaćih i međunarodnih stručnjaka podrazumijeva uspostavu integrirane zdravstvene zaštite uz istovremenu učinkovitu kontrolu kvalitete i potrošnje, te odgovorno upravljanje raspoloživim resursima. Samo izgradnja ovakvog zdravstvenog sistema može voditi ka potpunom psihičkom i fizičkom blagostanju, te stvoriti pretpostavke za poboljšanje socijalnog statusa pojedinca što onda predstavlja osnovu za ekonomski razvoj društva.


Koncept razvoja zdravlja ima mnogo sličnosti sa ekonomskim razvojem. Oba pomenuta procesa su rezultat aktivnosti koje uključuju mnoge sektore društva, kao i populaciju u cjelini, kroz individualne i kolektivne odluke i akcije. Interesantan je podatak da se doprinos medicinskih usluga dobro razvijenog zdravstvenog sistema poboljšanja zdravlja stanovništva procjenjuje na svega 10%, a ostatak je rezultat rada drugih sektora.

U ovom dokumentu navedeni su ključni principi kojima ćemo se voditi prilikom implementacije strateškoga plana kao i opći i specifični ciljevi koje želimo postići u predviđenom roku. Potpuniji pregled stanja u oblasti samoga zdravstva, ali i u okruženju koje utječe na zdravlje, te nalaz karakteristika i problema na koje će se odnositi reforme zdravstvenog sistema, se nalazi u dokumentu situacione analize, koji je izradila radna grupa, kao dio aktivnosti na identificiranju područja i prioriteta na koje je potrebno usmjeriti pažnju, a koji se nalazi u prilogu ovog dokumenta.

NAPOMENA: Važenje Strateškog plana je produženo do kraja 2020. godine na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 32/17). Članom 37. stav (1) Zakona, koji je usvojen 2017. godine, utvrđuje se da „postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi do stupanja na snagu novog ciklusa planiranja sukladno odredbama člana 27. ovog Zakona“. Novi ciklus planiranja treba da obuhvati period od 2021. do 2027. godine.